Stała obsługa firm

Często zdarza się, iż w natłoku codziennych obowiązków związanych z prowadzeniem i zarządzaniem firmą, zapomina się o kwestiach związanych z ochroną środowiska. Dopiero w przypadku kontroli, reflektujemy się że wiele spraw z tego zakresu jest zaniedbanych. Dlatego też, chcąc odciążyć Państwa oraz zagwarantować spokój w przypadku kontroli WIOŚ, oferujemy Państwu stałą obsługę, która obejmuje między innymi:

 • rozliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz prowadzenie wymaganej ewidencji sprawozdawczej do urzędu;
 • rozliczanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego;
 • monitoring formalno-prawny przestrzegania zapisów zawartych w Państwa decyzjach dotyczących ochrony środowiska;
 • sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań;
 • zbiorcze zestawienie informacji i danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania;
 • ewidencję emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych do powietrza; ewidencję emisji zanieczyszczeń zawartych w ściekach;
 • przygotowywanie i przedkładanie marszałkowi sprawozdań z zakresu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
 • prowadzenie pełnej ewidencji wytwarzanych odpadów;
 • przygotowywanie i przedkładanie sprawozdań o ilości wytworzonych odpadów oraz o sposobach gospodarowania odpadami;
 • prowadzenie pełnej ewidencji wprowadzanych na rynek produktów w opakowaniach, pomoc w znalezieniu odpowiedniej organizacji odzysku oraz przeprowadzenie negocjacji w celu przekazania zobowiązań z zakresu opłaty produktowej oraz obowiązku recyklingu i odzysku;
 • składanie sprawozdań KOBIZE;
 • składanie sprawozdań w ramach PRTR;
 • pomoc w wypełnieniu zarządzeń i zaleceń pokontrolnych urzędów i organów ochrony środowiska, tj. WIOŚ, Sanepid, starostwa, gminy;
 • stałe nadzorowanie i wdrażanie nowych przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska;
 • reprezentowanie firm przed organami administracyjnymi w tym podczas kontroli WIOŚ w ramach zagadnień związanych z ochroną środowiska;
 • monitoring bieżących zmian przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska, dotyczących Państwa firmy;
 • doradztwo środowiskowe podczas wdrażania nowych projektów inwestycyjnych.