Pozwolenia na emisję

Wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza wymaga uzyskania pozwolenia. Jeżeli posiadacie Państwo na terenie swojego zakładu źródła emisji zorganizowanej, które wprowadzają do środowiska zanieczyszczenia przy wykorzystaniu wentylacji mechanicznej i wprowadzane zanieczyszczenia mają określone poziomy dopuszczalne lub wartości odniesienia, może istnieć konieczność uzyskania przez Państwa decyzji o dopuszczalnej emisji gazów i pyłów do powietrza. Instalacje, które nie muszą posiadać decyzji o dopuszczalnej emisji zostały wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów i pyłów nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010r. nr 130, poz. 881). Istnieją również instalacje, które nie wymagają uzyskania decyzji o dopuszczalnej emisji gazów i pyłów do powietrza, ale konieczne jest dokonanie zgłoszenia faktu eksploatacji takiej instalacji właściwemu organowi ochrony środowiska. Instalacje wymagające zgłoszenia wymienione zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010r. nr 130, poz. 880). Pozwolenie w formie decyzji administracyjnej wydaje odpowiedni organ ochrony środowiska. Pozwolenie wydawane jest zwykle na 10 lat natomiast zgłoszenie jest bezterminowe.

Posiadamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu różnego rodzaju decyzji pozwoleń na emisję gazów i pyłów. Z naszej oferty skorzystali zarówno klienci indywidualni, jak i firmy i instytucje państwowe.

Nasze realizacje