KOBiZE

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek raportowania o emisjach gazów cieplarnianych do bazy Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania emisjami (KOBiZE), Raport taki należy złożyć raz w roku do końca lutego, za poprzedni rok kalendarzowy.

Kto jest zobowiązany do raportowania do bazy KOBiZE?

  • Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) – czyli osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą,

  • Osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

  • Jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

  • Osoby fizyczne niebędące podmiotem, o którym mowa w podpunkcie 1, korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Nawet mały przedsiębiorca eksploatujący małą kotłownię na potrzeby ogrzewania czy też wykorzystujący samochód służbowy jest zobowiązany do wykonywania raportów do bazy KOBiZE.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami. Pomożemy Państwu zarejestrować Państwa pomiot w bazie KOBiZE.